Βελτίωση μηχανοργάνωσης

Βελτιώστε την καθημερινότητά σας

Έλεγχος υποδομών και λειτουργίας φαρμακείου

Η σωστή χρήση και η απρόσκοπτη λειτουργία της μηχανοργάνωσης σε ένα φαρμακείο είναι απαραίτητη ώστε να περιοριστούν τα λάθη, να αυξηθεί ο έλεγχος και να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας του προσωπικού. Η υπηρεσία περιλαμβάνει:

  • Έλεγχο εξοπλισμού (υπολογιστές, εκτυπωτές, ταμειακές μηχανές, φορολογικοί μηχανισμοί, κλπ), λογισμικού και δικτύων και καθαρισμό HW (εάν απαιτείται)
  • Προτάσεις βελτιστοποίησης της λειτουργίας τους και προτάσεις προμήθειας / εγκατάστασης νέου εξοπλισμού (εφόσον κρίνεται αναγκαίο)
  • Επιτόπια παρακολούθηση των παρεμβάσεων που επιλέξει ο φαρμακοποιός
  • Εφαρμογή κάρτας προσωπικού για την παρακολούθηση της παραγωγικότητας
  • Συμβουλευτική υποστήριξη σχετικά με βελτιώσεις στην καθημερινή λειτουργία και εκπαίδευση προσωπικού