Αύξηση ελέγχου

Αυξήστε τον έλεγχο του φαρμακείου σας

Διαχείριση φαρμακείου

Η παρούσα υπηρεσία αφορά στη συνεχή παρακολούθηση και ανάλυση της λειτουργίας του φαρμακείου και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με τη βελτίωση των οικονομικών και επιχειρηματικών δεδομένων του. Η παρακολούθηση τεκμηριώνεται σε μηνιαίες ή τριμηνιαίες εκθέσεις που περιλαμβάνουν:

 • Οικονομικά δεδομένα:
  • Αγορών,
  • Πωλήσεων,
  • Λειτουργικών Δαπανών &
  • Φορολόγησης
 • Παρακολούθηση της μικτής κερδοφορίας φαρμάκων και παραφαρμάκων ανά κατηγορία και οίκο
 • Παρακολούθηση της πορείας της ρευστότητας
 • Προτάσεις βελτίωσης των χρηματο-οικονομικών δεδομένων